rel="stylesheet">

tworzenie stron www kraków, przeglądy budowlane

Działalność na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego


Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 1. tworzenie, prowadzenie i utrzymanie różnorodnych placówek muzealnych i muzeów,
 2. prowadzenie placówek naukowo – badawczych, innych muzeów, izb pamięci, galerii oraz innych placówek o charakterze wystawienniczym,
 3. organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, konkursów,
 4. posiedzeń naukowych i innych działań edukacyjnych oraz wychowawczych;
 5. organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz przedsięwzięć i imprez sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych, kolonii letnich i zimowych oraz obozów,
 6. fundowanie i przyznawanie krajowych i zagranicznych staży, stypendiów i seminariów oraz innych form pomocy materialnej,
 7. prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczo – oświatowej w formie pozaszkolnej lub w postaci szkół, uczelni, oraz centrów kształcenia ustawicznego,
 8. prowadzenie działalności kulturalnej i rekreacyjnej oraz towarzyskiej,
 9. budowanie, nabywanie, utrzymywanie i prowadzenie domów, schronisk itp. instytucji, mających służyć młodzieży szkolnej i akademickiej, emerytom, rencistom oraz grupom i osobom krzywdzonym socjalnie i ekonomicznie, w ich potrzebach materialnych, społecznych i moralnych oraz budowanie, nabywanie, utrzymywanie, tworzenie, adaptowanie i prowadzenie domów, mieszkań, aneksów mieszkalno – wypoczynkowych, schronisk, burs, akademików, hosteli itp. instytucji, mających służyć szczególnie osobom niepełnosprawnym, rencistom, emerytom, rodzinom wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym w ich potrzebach materialnych i mieszkalnych,
 10. tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno – opiekuńczych, ośrodków wypoczynkowych i kolonijnych, ośrodków sportowych, boisk i stadionów,
 11. hoteli, hosteli, miejsc krótkoterminowego zakwaterowania, ośrodków i instytucji agroturystycznych, rekreacyjno – zdrowotnych, medycznych, szpitalnych oraz gastronomicznych,
 12. prowadzenie klubów lekarskich z możliwością prowadzenia aptek,
 13. utrzymanie miejsc noclegowych, organizowanie cateringu, barów i gastronomii w różnych formach (m. in. jadłodajnie, restauracje)
 14. prowadzenie poradnictwa w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,
 15. poprzez zakładanie i zlecanie innym podmiotom prowadzenia aptek zajmujących się sprzedażą i dystrybucją leków,
 16. prowadzenie wszelkiej działalności rolniczej i gospodarstw rolnych,
 17. tworzenie i wspieranie inicjatyw i instytucji wiejskich,
 18. prowadzenie działalności naukowej, publicystycznej, wydawniczej i fonograficznej, a także działalności w zakresie produkcji i upowszechniania filmów, programów telewizyjnych oraz programów radiowych,
 19. uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi,
 20. organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym,
 21. prowadzenie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania sportu niepełnosprawnych, prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych oraz umożliwiania osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w procesach integracji europejskiej, aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej i sportowej.
 22. zapewnianie godziwych warunków mieszkalnych i egzystencji szczególnie osobom niepełnosprawnym, rencistom, emerytom, rodzinom wychowującym dzieci i innym potrzebujący,
 23. prowadzenie, na zasadach określonych przez Prezydium Zarządu Głównego, ogólnodostępnych przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych, służących realizacji celów statutowych,
 24. prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
 25. działalność charytatywną,
 26. organizowanie turystyki i aktywnego wypoczynku, wczasów, w tym wakacji, ferii oraz kolonii letnich i zimowych, obozów sportowych, szkolnych, młodzieżowych, studenckich i akademickich, w tym m. in. także dla dzieci i młodzieży zarówno z kraju, jak i polonijnej oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Zobacz również