KRAJOWY INSTYTUT
SPOŁECZNO Gospodarczy

Krzewienie kultury i tradycji polskiej

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

w ramach działalności pożytku publicznego, stawia sobie za zadanie służbę na rzecz realizacji w dzisiejszej Polsce zasady dobra wspólnego, rozumianej w duchu ideałów przyświecających Władzom II Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie rezydującym poza granicami kraju w latach 1939 – 1990, na czele z ostatnim Prezydentem II RP - świętej pamięci Ryszardem Kaczorowskim, który zginął w pamiętnej Katastrofie Smoleńskiej, pielgrzymując do Katynia, by uczcić pamięć polskich oficerów, pomordowanych ze stalinowskiego rozkazu.

Instytut czerpie także z chlubnej spuścizny pierwszej Rzeczypospolitej, uwzględniając pamięć o idei Rzeczypospolitej dwojga, a potem i trojga narodów, jako istotnego fundamentu zgodnej budowy ojczystego domu, opartego dziś na umacnianiu suwerenności Polski, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pielęgnowaniu własnej tożsamości we współczesnym świecie.

Celami Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego są:

  1. kształcenie, edukacja, rozwój nauk oraz gospodarki i ekonomii, rozwój wsi i rolnictwa, przeciwdziałanie bezrobociu,
  2. krzewienie patriotyzmu, tradycji, kultury, samorządności i przedsiębiorczości,
  3. budzenie odpowiedzialności społeczeństwa za suwerenność, niepodległość i rozwój Rzeczypospolitej oraz umacnianie samorządu terytorialnego w Polsce,
  4. działanie w sferze ochrony zdrowia oraz ekologii,
  5. troska o dzieci, młodzież, środowisko studenckie i akademickie, a także o emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  6. rozwój rekreacji, wypoczynku, turystyki, współpracy międzynarodowej i międzykontynentalnej oraz integracji europejskiej,
  7. udzielanie pomocy i wsparcia jednostce, rodzinie, wspólnotom lokalnym, regionalnym, samorządowym, narodowi, społeczeństwu i państwu,
  8. prowadzenie działalności pożytku publicznego.