KRAJOWY INSTYTUT
SPOŁECZNO Gospodarczy

Zakład Usług Technicznych - przeglądy budowlane

Zakład Usług Technicznych Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego świadczy usługi w zakresie wykonywania:

 1. Przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich
 2. Możemy wykonać dla Państwa:

  • przeglądy budowlane
  • sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan, urządzeń służących ochronie środowiska)
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
  • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
  • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

 3. Ekspertyz i opinii technicznych
 4. Możemy przygotować dla Państwa następujące orzeczenia techniczne:

  • konstrukcyjno-budowlane
  • sanitarne
  • mykologiczno - budowlane

 5. Opinii sądowych w zakresie specjalności:
  • konstrukcyjno - budowlanej
  • sanitarnej
  • elektrycznej
  • mykologiczno - budowlanej
  • kosztorysowej

Podstawa prawna

Zakład Usług Technicznych Krajowego Instytutu Społeczno Gospodarczego świadczy usługi z zakresu wykonywania przeglądów okresowych rocznych i 5 letnich wymaganych ustawą Prawo Budowlane w zakresie:
  art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 2. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków:

 1. o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
 2. o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

Zasady Współpracy:

Pracujemy dla Klientów Indywidualnych oraz sieciowych, których obiekty oraz budynki zlokalizowane są na terenie całego Kraju. Prowadzimy szkolenia oraz pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu książek obiektów budowlanych. Naszym Klientom oferujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów oraz dbaniem o terminowe wykonywanie przeglądów okresowej kontroli.

WAŻNE!

Osoba do kontaktu w sprawie przeglądów:

mgr inż. Marian Turowski

☎ 504 078 857 ✉ m.turowski.biuro@wp.pl

Krajowy Instytut Społeczno Gospodarczy

plac gen. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków
tel. 12 422-70-76, mail: biuro@kisg.pl